A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
Notenaustausch FL-CH betreffend die Überwachung des grenzüberschreitenden Fernmeldeverkehrs (Telefonabhörungen)
Art. 1 ff
NSchG
Art. 14
Art. 28
Art. 28a
Art. 33
Art. 47 Abs. 1
Art. 47 Abs. 2
Art. 1 ff
Art. 12
Art. 23
NVG
OGH
1 Cg 363/99-28 02.05.2002Entscheidung